Doprava zadarmo vrámci SR

Reklmačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť GJN TEAM s.r.o. so sídlom Družstevná 390, 05916 Hranovnica, IČO: 51767708 neplatca DPH, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov vložka číslo 36550/P (ďalej len „Dodávateľ, alebo Prevádzkovateľ webovej stránky“) vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „RP“), je dodávateľom a zároveň poskytovateľom služieb umiestnených na webovej stránke www.misscarollingerie.com (ďalej len „Webová stránka").

2. Reklamačný poriadok sa uplatní v prípadoch, ak je druhou zmluvnou stranou (kupujúcim) spotrebiteľ.

3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej odovzdaní na prepravu, vady vzniknuté pri preprave si kupujúci uplatní v rámci reklamácie u prepravcu.

5. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

3. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

III. Miesto uplatnenia reklamácie a priebeh reklamačného konania

1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u predávajúceho a to buď osobne alebo písomne spolu s tovarom. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

2. Ak je reklamácia uplatňovaná osobne, predávajúci vystaví kupujúcemu reklamačný protokol, v ktorom uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného protokolu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 15 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
GJN team s.r.o.
Družstevná 390
05916 Hranovnica

5. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál  dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis chyby.

6. Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

7. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

8. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do troch dní po uznaní reklamácie predávajúcim, a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú vec.

5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

7. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VI. Výluky zo záruky

1. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté:

a. v súvislosti s bežným opotrebovaním,

b. konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim,

c. neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním,

d. použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia

e. nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania,

f. pri živelných katastrofách/udalostiach vis maior

2. Kupujúcemu záruka zaniká v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platonosť a účinnosť dňom zverejnenia. Spoločnosť m s.r.o si vyhradzuje právo reklamačný poriadok meniť bez predchádzajúceho upozornenia klientov.

V Bratislave dňa 8.11 Spoločnosť GJN team s.r.o