Doprava zadarmo vrámci SR

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: GJN TEAM s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Družstevná 390

Mesto a PSČ: Hranovnica 059 16

IČO: 51767708

DIČ: 2120784996

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť GJN TEAM s.r.o.,so sídlom Družstevná 390; 05916, IČO: 51767708, neplatca DPH, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov vložka číslo 36550/P (ďalej len „Dodávateľ, Zhotoviteľ alebo Prevádzkovateľ webovej stránky“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), je dodávateľom, zhotoviteľom a zároveň poskytovateľom služieb umiestnených na webovej stránke www.misscarollingerie.com (ďalej len „Webová stránka").

2. Dodávateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Dodávateľa a Klientov pri dodávaní tovaru, poskytovaní a využívaní služieb Dodávateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzavretej medzi Klientom a Dodávateľom a sú záväzné pre všetkých užívateľov Služieb a kupujúcich. VOP nie sú záväzné, ak sa v písomnej zmluve dohodne Dodávateľ s Klientom na iných podmienkach. V prípade konfliktu medzi VOP Dodávateľa a VOP Klienta, berie klient na vedomie, že VOP Dodávateľa majú prednosť.

3. Pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Dodávateľom a Klientom sú definované nasledovným spôsobom:

Objednávateľ/ Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované Dodávateľom, alebo kupuje tovar od Dodávateľa. Objednávateľom a klientom sa rozumie ten istý subjekt, avšak v inom časovom rozmedzí. Objednávateľ je osoba v čase objednania služby u Dodávateľa, momentom vzniku zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa Objednávateľ stáva Klientom.

Klient-nepodnikateľ je fyzickou osobou, ktorá využíva služby alebo kupuje od dodávateľa tovar z pozície spotrebiteľa

Klient-podnikateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby alebo kupuje od dodávateľa tovar na podnikateľské účely

Zhotoviteľom/dodávateľom je spoločnosť GJN team s.r.o. so sídlom Družstevná 390; 05916 Hranovnica , IČO: 51767708

Služby predstavujú produkty, ktoré Dodávateľ poskytuje prostredníctvom Webovej stránky

Tovar predstavujú materiálne výrobky, ktoré je Dodávateľ schopný fyzicky dodať Klientovi

Tovar zhotovený na mieru je tovar, ktorý bude zhotovený podľa požiadaviek klienta na mieru, vzťahujú sa naň ustanovenia pre zmluvu o dielo

Cena tovaru je záväzná odplata, ktorú sa Klient zavazuje zaplatiť Dodávateľovi za konkrétny tovar

Webová stránka je internetová stránka/internetový obchod prevádzkovaný Dodávateľom, kde sú zverejnené fotografie tovaru, jeho cena, popis a ďalšie vlastnosti nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy

Dodanie tovaru znamená odovzdanie tovaru na prepravu.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava

II. Zásady ochrany osobných údajov

4. Dodávateľ sa zaväzuje používať poskytnuté osobné údaje iba za tým účelom, za akým s ich spracovaním Klient súhlasil.

5. Osobné údaje Klientov sú spracúvávané za účelom vystavenia faktúry alebo iného účtovného dokladu, za účelom archivácie, za účelom štatistickej analýzy ekonomických potrieb klientov, a za účelom vymáhania pohľadávky za Klientom.

6. Dodávateľ si vyhradzuje právo ponechať si osobné údaje Klienta v prípade vzniku pohľadávky za Klientom a právo postúpiť ich tretej osobe za účelom vymáhania pohľadávky.

7. Dodávateľ archivuje osobné údaje v rozsahu podľa bodu 12. VOP, okrem písmena D až G po vybavení objednávky na dobu nevyhnutnú pre plnenie si zákonných povinností.

8. Údaje podľa bodu 12. Písmena E-G budú anonymizované pre štatistické účely.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť Klientom daný vopred.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely musí byť daný samostatne.

11. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomnou formou na adresu spoločnosti GJN team s.r.o.,Družstevná 390 , 05916 Hranovnica alebo mailom na adresu: gjnteam@gmail.com

III. Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

12. Vytvorenie závaznej objednávky je možné bez registrácie, alebo s registráciou. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám/subjektom. Klient je zodpovedný za stratu/zneužitie svojich prihlasovacích údajov.

13. Tovar Dodávateľa sa objednáva prostredníctvom webovej stránky, výnimočne na základe písomnej (list, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

14. Objednávka musí obsahovať minimálne:

A. Meno, Priezvisko alebo Obchodné meno Objednávateľa/Klienta a jeho právnu formu,

B. Fakturačnú adresu, prípadne aj doručovaciu adresu Klienta, ak je iná ako fakturačná,

C. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,

D. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),

E. Druh a množstvo objednaného tovaru.

F. Špecifikáciu požadovaných úprav ak sa jedná o Tovar zhotovovaný na mieru

G. Informáciu o sposobe platby a doručenia

15. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednávky Dodávateľom.

16. Od momentu potvrdenia objednávky Dodávateľom beží 10-dňová lehota na dodanie tovaru, v prípade ak je tovar na sklade. Ak tovar nie je na sklade, Dodávateľ má 30 dní na odoslanie objednávky Klientovi. Ak Dodávateľ nemá v úmysle v dohľadnej dobe objednaný tovar doskladniť, upovedomí o tom Klienta.

17. V prípade Tovaru zhotovovaného na mieru začína 10-dňová dodacia lehota bežať dňom obdržania celej ceny za objednaný tovar.

18. Dodávateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.

IV. Cena Tovaru a Služieb a platobné podmienky

19. Cena Služby alebo Tovaru je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby alebo Tovaru. O prípadnej zmene ceny Tovaru alebo Služby zo strany Dodávateľa sa Klient dozvie pred dodaním. Klient musí túto zmenu ceny odsúhlasiť.

20. Faktúra (daňový doklad) je Dodávateľom zvyčajne vystavená pred odoslaním tovaru Klientovi a dodávaná buď prostredníctvom e-mailovej schránky, alebo je súčasťou balíka, v ktorom sa nachádza tovar.

21. Ak je Tovar odoslaný Dodávateľom na dobierku, Cenu za objednaný Tovar je Klient povinný uhradiť prepravcovi pri preberaní tovaru.

22. Ak je Tovar odosielaný obyčajnou poštou, Klient je povinný uhradiť cenu tovaru spolu s poštovným vopred na bankový účet Dodávateľa.

23. Ak sa jedná o Tovar na mieru, Klient platí celú cenu Tovaru dopredu na bankový účet Zhotoviteľa.

24. Poštovné je povinný uhradiť Klient.

25. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Dodávateľ voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Dodávateľ a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

V. Ustanovenia týkajúce sa predaja Tovaru

26. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť jeho kúpnu cenu takým spôsobom, aby Dodávateľovi nevznikli dodatočné náklady (napr. neprevzatie dobierky a podobne).

27. Spôsob prevzatia a úhrady Tovaru si zvolí Klient pri objednávaní tovaru na webovej stránke Dodávateľa.

28. V prípade nespokojnosti Klienta s vlastnosťami Tovaru, je Klient povinný držať sa Reklamačného poriadku.

29. Klient berie na vedomie, že za tovar po odovzdaní na prepravu je zodpovedný prepravca. Prebratím tovaru Klient potvrdzuje, že balík preberá tak ako stojí a leží, a že si z prípadného poškodenia balíka bude uplatňovať svoje práva voči prepravcovi.

30. Záručná doba trvá 24 mesiacov ak je Klientom spotrebiteľ. Ak je Klientom podnikateľ, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru Klientom.

31. Pri tovare zhotovenom na mieru platí, že až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je vša0k povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

VI. Zodpovednosť za škodu

32. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Dodávateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky Klient uspokojí a Dodávateľa v celom rozsahu odškodní.

32. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát, ak je na vine Klient alebo tretia osoba.

32. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

33. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

34. Všetky vzťahy neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú upravené v samostatnej zmluve medzi Dodávateľom a Klientom, ak ich zmluva neupravuje, riadia sa platnými právnymi predpismi SR, teda:

A. zákonom č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov,

B. zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

C. zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

D. zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (platí len pre Klientov-podnikateľov)

E. zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

F. zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

G. nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

35. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

36. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

37. V prípade ak sa v zmluvnom vzťahu medzi Dodávateľom a Klientom vyskytne cudzí prvok, má sa za to, že si zmluvné strany zvolili právny poriadok Slovenskej republiky ako rozhodné právo, a súd Slovenskej republiky ako súdny orgán príslušný pre rozhodovanie sporu (tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

38. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29.09.2018

V Hranovnica dňa 30.09.2018 GJN team s.r.o.